Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 5.11.2020 Viimeisin muutos 5.11.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Teatteri Ulpu ry, Koulukuja 2, 28400, Ulvila
  teatteriulpu@gmail.com
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Oskari Huhtanen, huhtanenoskari@gmail.com, 0407755685
 3. Rekisterin nimi
  Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero,
  sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
  tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
  asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
  tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
  käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
  niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
  virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut
  tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla
  unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
  henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
  asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).